top of page
Tante Cato BSO & ZO

BSO - Ouders

Anker 1 Ouders

Bij Tante Cato vinden wij het contact met de ouders heel erg belangrijk. Aan het einde van de dag wordt aan alle ouders die hun kind(eren) komen halen een korte overdracht gehouden over wat we, in het algemeen en hun kind in het bijzonder, die dag gedaan hebben en of er nog bijzonderheden zijn. Jaarlijks worden ouders uitgenodigd voor een 10-minuten-gesprek met de mentor/pedagogisch medewerker van hun kind. Ongeveer zes keer per jaar, voorafgaand aan schoolvakanties, gaat er een nieuwsbrief uit voor de ouders en kinderen waarin wordt verteld over de activiteitenplanning van de betreffende vakantie. Deze worden aan alle ouders per e-mail verstuurd en zijn ook te vinden op de website in het nieuwsbericht over de aanstaande vakantie. Ook worden er jaarlijks verschillende festiviteiten georganiseerd waarbij alle ouders van harte welkom zijn: een BBQ, de Sinterklaasviering, de Sterrenjacht...

Een oudercommissie behartigt de belangen van alle kinderen en ouders van Tante Cato. Deze ziet toe op en brengt advies uit ten aanzien van de kwaliteit, in de ruimste zin van het woord. 

Advies van de oudercommissie, gevraagd en ongevraagd, wordt door de organisatie zeer op prijs gesteld. In het oudercommissiereglement hebben we expliciet opgenomen dat geadviseerd mag worden over alles en dus niet alleen over datgene wat bij wet geregeld is.

De notulen van de vergaderingen evenals reglementen staan vrij ter inzage op de locaties en zijn ook op te vragen per e-mail of in te zien op de website (met wachtwoord).

Eén keer per jaar wordt door de oudercommissie, samen met de leiding van Tante Cato, een algemene ouderavond georganiseerd. Alle ouders ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging met concept agenda en worden in de gelegenheid gesteld ook zelf agendapunten aan te dragen. Per email kan er contact worden opgenomen met de oudercommissie: oudercommissietc@gmail.com.

 

​Tante Cato is een door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend leerbedrijf. Tante Cato is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang en is lid van BOinK (Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen). Daarnaast is Tante Cato aangesloten bij de stichting Klachtencommissie Kinderopvang (sKK) en bij de Klachtenkamer Kinderopvang voor oudercommissies van sKK (Klachtenloket Kinderopvang).

tante-cato-bso-zo-bv-buitenschoolse-opvang-van-boshuizenstraat-422-certificaat klachtenvri
Klachtenvrij-pin-2022.png
bottom of page