top of page
Tante Cato BSO & ZO

BSO - Beleid

Anker 1 Beleid

In pedagogische zin zijn wij geen aanhanger van één specifieke stroming. Naar ons idee halen we de krenten uit de pedagogische pap van meerdere “theorieën”. Wat ons aanspreekt in Montessori en Malaguzzi/Reggio Emilia is het idee dat kinderen ontdekkers en creatieve denkers zijn. Daar vloeit uit voort dat wij een naschoolse “omgeving” willen creëren die uitnodigt en uitdaagt tot verkennen en onderzoeken, door middel van de indeling van de ruimtes en het aanbod van materialen en activiteiten. Evenals de pedagoog Thomas Gordon vinden wij het belangrijk goed te kijken en actief te “luisteren” naar wat kinderen te vertellen hebben en hen serieus te nemen. In het pedagogisch beleidsplan wordt uitgebreid ingegaan op de pedagogische middelen die door ons worden ingezet om te werken aan de pedagogische doelen die de ministeriële beleidsregels kwaliteit kinderopvang en wijzelf ons gesteld hebben, teneinde een bijdrage te kunnen leveren aan een goede en gezonde ontwikkeling van de aan ons toevertrouwde kinderen.

Zo wordt door ons, als aanvullend opvoeder, gewerkt aan het bieden van:

  • emotionele veiligheid; zodat kinderen zich bij ons thuis kunnen voelen, zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn

  • de gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie; waarmee gedoeld wordt op de persoonskenmerken die kinderen in staat stellen greep te krijgen op hun omgeving en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden, waaronder zelfstandigheid en zelfvertrouwen

  • de gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie; dat wat maakt dat kinderen zich ontwikkelen tot personen die goed functioneren in de samenleving: sociale kennis en sociale vaardigheden

  • aanvullende middelen voor kinderen om zich de normen en waarden eigen te maken van de samenleving waartoe wij allen behoren

  • stimulans tot het ontwikkelen van creativiteit, fantasie en expressiviteit

  • stimulans voor kinderen zich te uiten door middel van muziek, zang en dans, hetgeen ook ten goede komt aan de taal- en verstandelijke ontwikkeling

  • stimulans van de motorische ontwikkeling door middel van sport, spel en bewegen

De indeling van de kinderen is horizontaal, dat wil zeggen op leeftijd, en wordt gemaakt aan de hand van de basisschoolgroepen. Door deze indeling zijn wij er van overtuigd optimaal in te kunnen spelen op de individuele behoeften en ontwikkelingsniveaus van de kinderen. Kinderen zijn beter gewaarborgd van de aanwezigheid van leeftijdgenootjes, van vriendjes en vriendinnetjes; regels kunnen beter worden afgestemd op de groep; de oudere kinderen kunnen dan meer “ruimte”, vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen; de uitstapjes, activiteiten en inrichting van de groepsruimten sluiten meer aan bij het niveau van de kinderen, zo hoeven de kinderen in dat opzicht niet steeds rekening met elkaar te houden.

Klachtenvrij-pin-2022.png
bottom of page