Coronavirus

 

Update 10: donderdag 20 augustus

Het protocol van Tante Cato is aangepast voor het nieuwe schooljaar.

Protocol opvang bij Tante Cato schooljaar 2020-2021

Update 9: vrijdag 3 juli

Het protocol van Tante Cato is gewijzigd voor de zomervakantie.

Protocol opvang zomervakantie Tante Cato

Update 8: dinsdag 23 juni

Het protocol van Tante Cato is aangepast n.a.v. gewijzigd beleid voor kinderen van groep 1 en 2.

 

Protocol opvang bij Tante Cato vanaf 8 juni

Update 7: vrijdag 5 juni

Het protocol van Tante Cato is aangepast op het weer volledig opengaan van de basisscholen.

Protocol opvang bij Tante Cato na 8 juni

Update 6: woensdag 20 mei

Beste ouders,

Fijn, duidelijkheid; scholen en BSO volledig open vanaf maandag 8 juni.

Kinderen komen dan weer op hun ‘normale’ dagen naar de BSO en wij zijn ‘gewoon’ open in de zomervakantie van 8.00 tot 18.30.

 

Dit betekent wel dat we tot die tijd, dus tot maandag 8 juni, nog onder corona-regime draaien; kinderen komen tot die tijd alleen naar de BSO op de dagen dat ze fysiek naar school gaan.

Dit betekent dus ook dat geplande studiedagen van school niet door de BSO worden geregeld. Tenzij kinderen gebruik kunnen maken van noodopvang, op school, onder schooltijd.  

  • Vrijdag 22 mei - gesloten voor niet-schoolgangers die dag (reeds eerder gecommuniceerd)

  • Vrijdag 29 mei - gesloten voor niet-schoolgangers die dag

  • Maandag 1 juni - 2e pinksterdag -  gesloten voor allen

  • Dinsdag 2 juni -  gesloten voor niet-schoolgangers die dag

Studiedagen na 8 juni worden wel geregeld door Tante Cato, evenals aanpassingen in roosters van school zoals eerder dicht e.d. Na 8 juni geldt weer: school dicht, Tante Cato open.

 

Extra hygiënemaatregelen conform protocol blijven voorlopig van kracht; zo ook de maatregel dat ouders niet binnen komen om kun kind op te halen.

We spreken elkaar bij de deur of het hek van het plein.

 

Vergoeding eigen bijdrage ouders:
Tot het moment van volledig opengaan van de scholen en de BSO, loopt de compensatieregeling van het ministerie van SZW door. Deze regeling zorgt ervoor dat de overheid de eigen bijdrage van ouders vergoedt. Dit betreft de eigen bijdrage bovenop de kinderopvangtoeslag en tot maximaal normuurtarief. Uitbetaling door sociale verzekeringsbank zal gedaan worden in juni-juli.

 

Met hartelijke groet,

 

Miranda Heynsdijk

 

Update 5: donderdag 14 mei

 

Beste ouders,

Op donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag, zijn wij gesloten. Dit is een nationale feestdag. Vrijdag 22 mei is een studiedag op veel scholen en hierover is verwarring of wij wel/niet open zijn.

 

Conform coronamaatregelen zijn wij gesloten en alleen open, vanaf 15.00 uur, voor kinderen die fysiek naar school/noodopvang gaan die dag. De kinderen die die dag naar school gaan zijn bij ons bekend. Van hen verwachten wij alleen dat ze worden afgemeld als ze niet aanwezig zullen zijn.

 

De kinderen die die dag naar de noodopvang gaan op school zijn bij ons nog niet bekend; graag bij ons aanmelden.

Met vriendelijke groet,

 

Miranda Heynsdijk

Update 4: vrijdag 8 mei

Het protocol van Tante Cato is aangevuld met de volgende punten:

 

  • In het geval van (verdenking op) coronavirus meldt de kinderopvangorganisatie het bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. Zo nodig kan de kinderopvangorganisatie ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar de kinderopvanglocatie mag komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen af. Zie hiervoor het RIVM-testbeleid: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

  • Personeelseden/gastouders kunnen vanaf 6 mei 2020 worden getest volgens het RIVM-testbeleid: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

  • Personeelsleden die zwanger zijn werken vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) niet meer op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met de bedrijfsarts/behandelaar.

Protocol opvang bij Tante Cato na 11 mei - versie 8 mei 2020

Update 3: woensdag 6 mei

Beste ouders,

 

Heel fijn dat wij u vanaf volgende week weer mogen begroeten, bij ons op de stoep!

 

Het heeft even geduurd, het was dan ook een hele puzzel;

heel veel kinderen op andere dagen naar school dan ze regulier opvang hebben.

 

Uitgangspunt van overheidswege is dat kinderen alleen naar de BSO kunnen gaan op de dagen dat ze fysiek op school zijn, dit om zo min mogelijk verkeer van mensen op gang te brengen.

Gaat uw kind even veel of minder dagen naar school dan u normaal gesproken van de BSO gebruik maakt, dan kunt u er van op aan dat deze schooldagen ook de BSO-dagen zullen zijn.

Bijvoorbeeld: uw kind komt normaal gesproken op maandag, dinsdag en vrijdag bij Tante Cato maar zal nu naar school gaan op dinsdag en donderdag. Zijn/haar BSO dagen worden dan dinsdag en donderdag.

Gaat uw kind meer èn op andere dagen naar school dan u normaal van de BSO gebruik maakt, dan wordt zijn/haar BSO dag door ons ingedeeld en dit laten wij u weten in een aparte mail direct volgend op deze.

Bijvoorbeeld: uw kind komt normaal gesproken alleen op maandag en zal nu naar school gaan op dinsdag en donderdag. Zijn/haar BSO dag is dan door ons ingedeeld, dinsdag of donderdag.

Nog belangrijker dan anders voor ons: laat ons alstublieft per mail weten als uw kind niet naar Tante Cato komt.

 

Vanaf volgende week zijn wij geen noodopvang meer en mogen wij alleen nog open op reguliere tijden. Heeft u, vanuit een cruciaal beroep, opvang nodig op een niet-schooldag dan zal de school van uw kind hier in voorzien.

Bestaande BSO contracten blijven intact zodat u verzekerd blijft van plek en de compensatieregeling vanuit de overheid blijft bestaan. Dus ook de komende periode zal de belastingdienst, naast uw tegemoetkoming kosten kinderopvang, ook uw eigen bijdrage blijven vergoeden.

 

Voor de BMS:

Het is school niet gelukt om alle Tante Cato kinderen ’s middags naar school te laten gaan. Kinderen die ’s ochtends naar school gaan op een Tante Cato dag zullen tussentijds worden opgevangen door en op school. Een onderdeel van het team dat dit gaat verzorgen is onze Samantha maar de invulling van het programma ligt bij school.

 

Voor De Ark:

Schooldagen zijn BSO-dagen, door ons ingedeeld.

Gebruikelijke opvanglocatie.

 

Voor de Rosj Pina:

Schooldagen zijn BSO-dagen, door ons ingedeeld.

Gebruikelijke opvanglocatie.

Kinderen zijn klaar op school op verschillende tijdstippen tussen 12.45 en 15.45 uur. Met school is de afspraak gemaakt dat Tante Cato op twee momenten kinderen komt halen: tussen 14.30 en 14.45 en om 15.45 uur. Dit betekent dat kinderen die voor die tijd vrij zijn, door school en op school worden opgevangen.

 

Voor de Kindercampus Zuidas:

Schooldagen zijn BSO-dagen, indien contractdag.

Gebruikelijke opvanglocatie.

U heeft aan ons doorgegeven wanneer uw kind naar school zal gaan en tot hoe laat.

 

Bijgevoegd is ons protocol ‘opvang bij Tante Cato na 11 mei’. Mag ik u verzoeken dit alstublieft aandachtig te lezen. Hierin staat onder andere locatiegebonden informatie m.b.t. het ophalen van kinderen.

 

Mocht een en ander niet duidelijk zijn, schroom niet, bel/mail ons.

 

Voor nu met hartelijke groet,

Miranda Heynsdijk

Protocol opvang bij Tante Cato na 11 mei

Update 2: Woensdag 22 april 2020

 

Beste ouders,

 

Wij zijn heel blij dat we weer open mogen voor alle kinderen vanaf 11 mei!

Tot die tijd blijven we noodopvang.

 

Vanochtend hebben we overleg gehad met de scholen de BMS, De Ark en de Rosj Pina.

Deze scholen hebben op dit moment nog verschillende scenario’s van hoe hun onderwijs er uit zou kunnen zien na 11 mei.

Wij hebben in ieder geval kunnen bespreken hoe wij denken dat onze ouders het beste geholpen zullen zijn; dat Tante Cato kinderen zoveel mogelijk naar school zullen gaan op de dagen dat ze ook al bij Tante Cato zijn, op vaste dagen en tegelijk met broertjes/zusjes.

De scholen zullen hier zoveel mogelijk rekening mee houden.

Hoe het er precies uit gaat zien zullen we waarschijnlijk pas aan het eind van de week weten.

Zodra een en ander concreet is komen we meteen bij u terug.

 

Een zakelijke noot:

De belastingdienst zal uw eigen bijdrage kosten kinderopvang aan u vergoeden in de maand juni of juli.

Vanuit Tante Cato zal een restitutie plaats vinden voor zover uw gemiddeld uurtarief uitkwam boven het normuurtarief voor de opvang waar u geen gebruik van heeft kunnen maken en indien facturen voldaan zijn.

Dit gebeurt in de loop van volgende week.

 

Voor nu een heel hartelijke groet en tot gauw,

Ook namens het team van Tante Cato,

 

Miranda Heynsdijk

Update 1: Donderdag 2 april 2020

Beste ouders,

 

Hoe gaat het met jullie?

Hoop dat het jullie allen nog goed gaat, gezien de omstandigheden.

Het valt niet mee!

 

Hoe het bij ons gaat:

Iedereen weer gezond gelukkig. Vorige week een paar zieken.

Wij zitten inmiddels in onze 3e week als ‘noodopvang’. We zijn open op maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag, van 8.30 tot 17.30 voor kinderen van ouders in cruciale beroepen, al dan niet van Tante Cato.

Dit was vooral de eerste week heel erg zoeken. Zo is bijvoorbeeld bepaald dat wat betreft het aantal op te vangen kinderen nog steeds de norm geldt vanuit de wet kinderopvang (36 kinderen toegestaan bij Tante Cato – van Boshuizen !) maar tevens moeten we de richtlijnen van het RIVM opvolgen wat betreft sociaal contact en afstand houden. Dat is niet verenigbaar, zoals je zult begrijpen. Wij hanteren nu de ‘supermarktnorm’, wat voor ons betekent dat we niet meer dan 8 kinderen tegelijkertijd kunnen opvangen.

De pedagogisch medewerkers van Tante Cato, normaal alleen ’s middags werkend tijdens schoolweken, worden nauw betrokken bij het maken van het personeelsrooster voor de noodopvang opdat de hele week getackeld is en zij zelf zo min mogelijk reismomenten hebben.

Nu we volgende week een tweede termijn van drie weken ingaan, verwachten we dat er meer aanvragen voor opvang zullen komen. Bij zo’n beperkte capaciteit moeten we helaas strikt blijven in de criteria: cruciaal beroep en echt niet anders te regelen. Ook zullen we het aanbod zo eerlijk mogelijk verdelen over de vraag.

 

Een aantal zaken is nog onduidelijk:

  • Hoe de regeling van compensatie van ouders precies zal worden uitgevoerd

  • Wat er met de meivakantie gaat gebeuren ten aanzien van de kinderopvang

Hier wordt nog druk over vergaderd door ministeries, belastingdienst en brancheverenigingen.

Zodra wij hier meer over weten laten we dat jullie ook meteen weten uiteraard.

 

Verder bereikte ons het verzoek van een paar ouders of wij wellicht iets op internet zouden kunnen aanbieden. We zouden dat wel graag willen maar valt nu niet te combineren met het zijn van noodopvang.

 

Voor nu weer een heel hartelijke groet,

Ook namens mijn collega’s en uiteraard ook aan alle kinderen,

Miranda Heynsdijk

Bericht: Donderdag 19 maart 2020

 

Beste ouders,

 

Hopelijk gaat het jullie allen nog goed gezien de omstandigheden!

 

Onderstaand een link naar een brief opgesteld door BoinK en de brancheverenigingen waarin onder andere wordt ingegaan op de zorgen omtrent de kosten kinderopvang.

We zijn ons er zeer van bewust dat die zorgen er zijn en we begrijpen dat ook volledig. Voornoemde partijen proberen in deze brief uit te leggen waarom er een appèl wordt gedaan op ouders met betrekking tot de volledige facturen en dat er gewerkt wordt door SZW aan een reparatieregeling met betrekking tot de eigen bijdrage.  Zie ook de site van de rijksoverheid.nl.

Mocht je een en ander persoonlijk willen bespreken dan wil ik je vragen mij te bellen. Dat kan ook ’s avonds op telefoonnummer 06-15951255.

 

Waar staat “Heeft één ouder een cruciaal beroep, dan is het verzoek om te kijken of u zelf de opvang kunt regelen. Lukt dat niet dan kunt u altijd een beroep doen op de kinderopvang of school”, daar kun je lezen:

“……dan kunt u een beroep doen op Tante Cato, in principe op maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.” Het is dus niet (meer) nodig dat kinderen eerst op school worden opgevangen en dat lijkt ons heel prettig voor hen.

Uiteraard in overleg, uit veiligheidsoverwegingen is de capaciteit beperkt.

 

Voor nu met een heel hartelijke groet,

Ook namens mijn collega’s, en ook aan al jullie kinderen,

Miranda Heynsdijk

Brief omtrent zorgen kosten kinderopvang